1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon AltijdMooi en een cliënt waarop Schoonheidssalon AltijdMooi deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon

A. De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon AltijdMooi zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

B. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

C. De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon AltijdMooi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

D. De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon AltijdMooi zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken

A. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Schoonheidssalon AltijdMooi melden per telefoon of e-mail.

B. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon AltijdMooi 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen.

C. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.

D. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.

E. Schoonheidssalon AltijdMooi moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan de cliënt melden.

F. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3A tot en met 3F te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy

A. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste voor de of bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn

of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

B. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

C. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

D. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

E. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

F. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

G. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5. Betaling

A. Schoonheidssalon AltijdMooi vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar op haar website.

B. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

C. Aanbiedingen in advertenties of nieuwsbrieven zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

D. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per PIN te voldoen.

6. Aansprakelijkheid

A. Schoonheidssalon AltijdMooi is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon AltijdMooi is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

B. Schoonheidssalon AltijdMooi is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen, die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten

A. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking, mondeling en schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheidssalon AltijdMooi.

B. Schoonheidssalon AltijdMooi moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

C. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Schoonheidssalon AltijdMooi de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

D. Indien een klacht over de producten gegrond is, zal Schoonheidssalon AltijdMooi het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

E. Indien Schoonheidssalon AltijdMooi en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie

A. Schoonheidssalon AltijdMooi geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de aangeschafte producten.

B. Deze garantie vervalt indien, indien:

1. De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;

2. De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;

3. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;

4. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;

5. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;

6. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

C. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de

9. Beschadiging en/of diefstal

A. Schoonheidssalon AltijdMooi heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

B. Schoonheidssalon AltijdMooi meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag

A. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

B. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon AltijdMooi het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

C. Bij Schoonheidssalon AltijdMooi wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten en zijn wij GGD- goedgekeurd.

D. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels.

E. Het meenemen van huisdieren en kinderen tijdens uw behandeling is vanwege veiligheidsoverwegingen niet toegestaan in de salon.

11. Recht

A. Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon AltijdMooi en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

B. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Schoonheidssalon AltijdMooi en zijn ook in de salon beschikbaar.

C. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

D. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

12. Geheimhouding

A. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

B. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 

 
 

Openingstijden

Maandag:09:00 – 18:00Dinsd